Palvelun erityisehdot

Näitä erityisehtoja sovelletaan Työterveyslaitoksen (TTL) ylläpitämään Nollis®-palveluun. Nämä erityisehdot täydentävät Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleisiä ehtoja ja näitä sovelletaan yhdessä. Niiltä osin kuin nämä erityisehdot ovat ristiriidassa tai poikkeavat Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleisistä ehdoista nämä erityisehdot pätevät ensin.
            
1. Määritelmät
Jäsentyöpaikka
Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikalla (jäljempänä ”asiakas”) tarkoitetaan työpaikkaa, joka on hakenut ja jolle on myönnetty Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyys, ja joka on sitoutunut noudattamaan Nolla tapaturmaa -foorumin pelisääntöjä:
Työpaikat sitoutuvat liittyessään Nolla tapaturmaa -foorumiin kehittämään yhdessä muiden kanssa työpaikkojen työturvallisuutta ja sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin:
1.   Kehitämme työpaikkamme työturvallisuutta yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa.
2.   Työterveys ja -turvallisuus on osa työpaikkamme tuloksellista toimintaa.
3.   Sitoudumme ilmoittamaan tarvittavat turvallisuustiedot Nolla tapaturmaa -foorumille vuosittain.

Palvelu
Palvelulla tarkoitetaan Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumia ja sen sähköistä verkostopalvelua (Nollis®), joka sijaitsee Työterveyslaitoksen palvelimella ja johon asiakas saa asiakaskohtaisen asiakastilin. Jäsentyöpaikka maksaa vuosittaisen palvelumaksun palvelun käyttöoikeudesta. Nollis®-palvelu on kuvattu: www.nollis.fi

2. Palvelumaksu
Vuosittainen jäsenmaksu on määritelty Nollis®-palvelussa ja kattaa sekä Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyden, että Nollis®-palvelun. Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyys edellyttää Nollis®-palvelun käyttöä (jäsenyystiedot, turvallisuustiedot).
Sähköisen Nollis®-palvelun sisällä voi olla lisämaksullisia palveluja (esim. tasoluokituksen hakeminen tulosvastuulliselle yksikölle). Lisämaksullisen palvelun tilaaminen edellyttää erillisen tilauksen tekemistä palvelussa ja palvelu laskutetaan erikseen ko. tilaukseen perustuen. Lisämaksullisilla palveluilla voi olla omat palvelukohtaiset erityisehdot, jotka on hyväksyttävä ennen lisämaksullisen palvelun käyttöä.

3. Nollis®-palvelun käyttöoikeus
Nollis®-palvelu antaa asiakkaalle seuraavat oikeudet:
•    palvelun ja sen sivujen lukuoikeus käyttäjätunnuksella tai asiakkaan työpaikkakohtaisella kirjautumislinkillä;
•    palvelussa olevien materiaalien, tekstien, ohjeiden, lomakkeiden, muistilistojen ja muun aineiston tulostusoikeus asiakkaan omaan käyttöön;
•    palvelussa olevien tekstien, ohjeiden, lomakkeiden, muistilistojen ja muun aineiston muokkausoikeus asiakkaan omaan käyttöön, ellei muokkausoikeutta ole erikseen kielletty;
•    palvelussa olevien tekstien, ohjeiden, lomakkeiden, muistilistojen ja muun aineiston käyttö asiakkaan alihankkijoiden ja muiden jäsentyöpaikalla työskentelevien kouluttamiseen;
•    palvelun edellä lueteltujen aineistojen tallennusoikeus asiakkaan tietojärjestelmiin asiakkaan omaan käyttöön;
•    ”Nolla Tapaturmaa -foorumi” -logon käyttöoikeus asiakkaan omassa toiminnassa nolla tapaturmaa -ajatteluun ja aiheeseen liittyvissä yhteyksissä.
Aineiston muokkausoikeus tai sen puuttuminen käy ilmi aineiston yhteydessä. Lähdeviittaukset materiaaleihin niitä käytettäessä on tehtävä tekijänoikeuslain edellyttämän hyvän tavan mukaisesti.

Käyttöoikeuden rajoitukset:
Asiakkaalla ei ole oikeutta:
•    kopioida koko palvelua asiakkaan omaan tietoverkkoon;
•    käyttää kaupalliseen tarkoitukseen, edelleen levittää tai alilisensoida oman organisaation ulkopuolelle ei-jäsenille palvelun sisältämiä materiaaleja;
•    materiaalien myymiseen;
•    käyttää palvelun sisältämiä yhteystietoja kaupalliseen tarkoitukseen, ml. markkinointiin;
•    luovuttaa käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle osapuolelle;
•    käyttää Työterveyslaitoksen verkostopalvelun tavaramerkkiä ”Nollis®”.

4. Immateriaalioikeudet
Kaikki palvelun oikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti Työterveyslaitokselle, mukaan lukien palvelukonseptin ja ohjelmiston sekä materiaalien omistusoikeus, immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeus sekä oikeus muuttaa ja jatkokehittää palvelua vapaasti edelleen kertyneen kokemuksen ja asiakkailta saamaansa palautteeseen perustuen.

5. Asiakkaan aineistot, logot ja linkitys
Lähtökohtaisesti asiakkaan järjestelmään tallentama tieto ja aineisto ovat kaikkien Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikkojen välillä julkista, eli muut jäsentyöpaikat näkevät ko. tiedot ja aineiston (jäsentyöpaikkojen välillä julkinen). Muulle yleisölle (ei jäsentyöpaikoille) julkista on vain tieto, jonka asiakas hyväksyy laitettavaksi yleisille nettisivuille (julkinen). Immateriaalioikeudet asiakkaan aineistoon säilyy aina asiakkaalla, joka määrää sen käytöstä. Asiakas myös vastaa siitä, että sillä on oikeus laittaa ko. aineisto järjestelmään ja jakaa se muiden jäsentyöpaikkojen kesken. Asiakas myös vastaa siitä, että sen järjestelmään tallentama tieto on laillista, ei sisällä loukkaavaa tai hyvän tavan vastaista materiaalia ja on sisällöltään palvelun tarjoajan määrittelemän aihealueen mukaista (mm. yleistietoa jäsentyöpaikasta, jäsentyöpaikan turvallisuusaiheisia materiaaleja, ei kuitenkaan kaupallista markkinointi- tai myyntimateriaaleja). Mikäli asiakas tallentaa tai muutoin antaa käytettäväksi kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksin suojattua aineistoa, asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät oikeudet ko. kolmannen osapuolen aineiston jakamiseen muiden jäsentyöpaikkojen välillä.
Kun asiakkaan tai kolmannen osapuolen aineistoa jaetaan Nollis®-palvelun ulkopuolella (julkinen) esim. Työterveyslaitoksen kaikille avoimilla nettisivuilla, ko. asiakas ja Työterveyslaitos varmistavat yhteistyössä, että kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ei loukata.

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot ovat julkista tietoa. Jos asiakas on tallentanut logonsa järjestelmään, voidaan se näyttää asiakkaan nimen yhteydessä julkisilla nettisivuilla. Jos asiakas on tallentanut järjestelmään www-osoitteensa, voidaan tämä myös näyttää asiakkaan nimen yhteydessä linkkinä julkisilla nettisivuilla.

Asiakkaan turvallisuustiedot tunnistettavassa muodossa ovat salassa pidettävää tietoa, ellei asiakas nimenomaisesti anna lupaa niiden julkaisemiseen. Tallentaessaan järjestelmään tietoa ja/tai aineistoa, on asiakkaan määriteltävä, mikäli ko. tieto ja/tai aineisto on salassa pidettävää, eikä ole jäsentyöpaikkojen välillä jaettavissa.

Jos asiakas eroaa palvelusta, Työterveyslaitos pyrkii poistamaan kaikki asiakkaan palveluun lataamat tiedot, eivätkä nämä tiedot ole enää välttämättä käytettävissä, mikäli asiakas palaa myöhemmin palveluun. Palvelun turvallisuustieto-osioon syötettyjä tietoja ei poisteta palvelusta. Jäsenen palvelun sisällä julkaisemia kirjoituksia (mm. blogi-kirjoitukset, osallistuminen keskustelupalstojen keskusteluihin) ei poisteta palvelusta.

6. Osapuolten sitoumukset    
Työterveyslaitos pyrkii ottamaan huomioon Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän toteuttamiskelpoiset linjaukset ja kannanotot Nollis®-palvelun kehittämisessä. Nollis®-palvelun asiakas:
•    Vastaa siitä, että palvelua käytetään sopimuksen ja Nolla tapaturmaa -foorumin toiminta-ajatuksen ja hengen mukaisesti eikä Työterveyslaitokselle kuuluvia oikeuksia luovuteta kolmannelle osapuolelle.
•    Vastaa siitä, että salassapitoon ja tietosuojaan (liikesalaisuudet ja henkilötietojen suojaaminen) liittyviä sääntöjä noudatetaan.
•    Ylläpitää jäsentiedot ja yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla Nollis®-palvelussa.
•    Sitoutuu siihen, että asiakkaan nimi, yhteystiedot ja logo julkaistaan foorumin jäsensivuilla.
•    Hyväksyy sen, että asiakkaan yhteyshenkilöllä on jäsentyöpaikan puolelta oikeudet tehdä lisämaksullisten palveluiden tilauksia

7. Palvelun voimassaolo
Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa palvelusopimuksen ja lopettaa Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyden ilmoittamalla irtisanomisesta Työterveyslaitokselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen seuraavan jäsenvuoden alkua. Työterveyslaitos voi irtisanoa jäsenyyden, mikäli asiakas rikkoo jäsenyys- tai palveluehtoja (Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot ja Nollis®-palvelun erityisehdot). Sopimuksen irtisanominen lakkauttaa asiakkaan jäsenyyden ja oikeudet käyttää palvelua.

Päivitetty 5.11.2021