Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot

Näitä Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Työterveyslaitoksen tietoverkon välityksellä asiakkailleen tarjoamiin ja tuottamiin sähköisiin palveluihin yhdessä mahdollisten palvelukohtaisten erityisehtojen kanssa (jäljempänä yhdessä ”Sopimusehdot”).

                     

Sopimuksen osapuolet ovat:

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, (jäljempänä ”TTL”) ja asiakasorganisaatio, joka käyttää TTL:n sähköisiä palveluita (jäljempänä ”Asiakas”). Kumpikin jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet” tai erikseen “Sopijapuoli”.

                                                                                                            

 1. Sopimus sähköisistä palveluista

1.1 Sopimus sähköisistä palveluista (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy, kun Asiakas on ilmoittanut tahtonsa käyttää TTL:n tietoverkon välityksellä toimitettavia sähköisiä palveluita ml. niiden mahdollisia testi- tai kokeiluversioita (jäljempänä ”Palvelu”) täyttämällä yksittäistä Palvelua koskevan tilauksen tai hakemuksen tai muulla tavoin, esim. rekisteröitymällä Palveluun, ja on näin ollen hyväksynyt Palvelua koskevat Sopimus- ja käyttöehdot. Rekisteröitymisellä tarkoitetaan sitä, kun Asiakkaan palveluksessa oleva henkilö (tai Asiakkaan alihankkija tms. sopimussuhteessa oleva) rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi Asiakkaan tarkoituksia varten.  

1.2 TTL myöntää Asiakkaalle Sopimusehtojen mukaisen käyttöoikeuden Palveluun, lähettämällä Asiakkaalle vahvistuksen tilauksen tai hakemuksen hyväksymisestä. Näitä Sopimusehtoja sovelletaan myös, mikäli Asiakas on jo alkanut käyttää Palvelua.

1.3 Sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina TTL:n ja Asiakkaan välinen Sopimus Palvelusta, nämä sähköisten palveluiden yleiset ehdot, palvelukohtaiset erityisehdot sekä tiedonsuojauksen periaatteet, jotka yhdessä muodostavat Sopijapuolten välisen Palvelua koskevan Sopimuksen.

1.4 Palvelukohtaiset sopimukset ja erityisehdot tarkentavat näitä yleisiä ehtoja Palvelun sisällön, hintojen ja toimintaperiaatteen osalta ja pätevät ennen näitä sähköisten palveluiden yleisiä ehtoja. Viimeksi mainituissa ei kuitenkaan pätevästi voida näistä yleisistä ehdoista poiketen lisätä TTL:n vastuita Palvelun toimittamisessa, eikä sopia TTL:n immateriaalioikeuksien luovuttamisesta Asiakkaalle.

1.5 Kunkin Palvelun sisältö ja mahdolliset käyttöohjeet on kuvattu Palvelun yhteydessä. TTL pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palvelun toimintaan ja sisältöön sekä kyseisten muutosten edellyttämiin päivityksiin yksittäistä Palvelua koskevassa järjestelmässä (jäljempänä ”Järjestelmä”).

1.6 TTL:n muihin kuin sähköisiin palveluihin (esim. asiantuntija- ja konsulttipalvelut sekä koulutukset) sovelletaan ko. palveluita koskevia ehtoja.

 

 1. Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

2.1 TTL sitoutuu ylläpitämään Palvelua ja tarjoamaan Asiakkaalle selainpohjaisen käyttöliittymän Palvelun käyttämiseksi ensisijaisesti Suomessa sellaisilla selainversioilla, joita varten Palvelu on saatettu markkinoille. Palvelua voi käyttää, kun se on saavutettavissa. Palvelu ei ehkä aina ole saatavilla ja siinä voi olla keskeytyksiä tai viallisuusaikoja. Palvelu ja mikä tahansa sen ominaisuus tai osa ei ehkä ole käytettävissä Suomen ulkopuolella.

2.2 TTL voi harkintansa mukaan antaa Asiakkaille käyttöön testiversioita sähköisistä palveluista, jolloin ko. versioon voi soveltua sen yhteydessä erikseen määriteltyjä ehtoja. Palvelu tai ominaisuus voi olla testiversio, joka ei ehkä toimi oikein, tai sillä tavalla kuin lopullinen versio voisi toimia. TTL voi muuttaa merkittävästi lopullista versiota tai päättää olla julkaisematta lopullista versiota lainkaan. TTL varaa oikeuden muuttaa, poistaa tai tuhota Palvelun tai minkä tahansa Palvelun osan (sisältäen mitkä tahansa sen ominaisuuksista). Lisäksi TTL varaa oikeuden estää tai rajoittaa Asiakkaan ja sen käyttäjien pääsy Palveluun, tai pysäyttää Palvelun toimittaminen kokonaan tai minkä tahansa Palvelun osan (sisältäen mitkä tahansa sen ominaisuuksista) ilmoittamalla siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

2.3 Asiakas vastaa siitä, että Palvelua käytetään Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti Asiakkaan tarkoituksiin, eikä Palvelun käyttöoikeutta tai TTL:lle kuuluvia oikeuksia tai käyttäjien salasanoja luovuteta kolmannelle osapuolelle (kolmansia osapuolia ovat kaikki tahot ja henkilöt, jotka eivät ole Asiakkaan puolesta kirjautuneet Palvelun käyttäjiksi) vastoin Sopimusehtoja. Asiakas vastaa siitä, että sen työntekijät ja Asiakkaan kanssa sopimussuhteessa olevat (esim. Asiakkaan alihankkijat ja konsultit, jäljempänä Asiakkaan yhteistyökumppani), jotka Asiakkaan puolesta Palvelua mahdollisesti käyttävät noudattavat tätä Sopimusta. Asiakas vastaa Palveluun tallettamastaan materiaalista ja tiedosta. Asiakas vastaa tallentamansa materiaalin ja tiedon lain- ja hyvän tavan mukaisuudesta, ja siitä, ettei se loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

 

 1. Palvelun käyttöoikeus ja sen rajoitukset

3.1 Asiakas saa Sopimusehtojen hyväksymistä ja käyttömaksun suorittamista (mikäli palvelu on maksullinen) vastaan rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää tilaamiaan Palveluita Sopimuksen, näiden yleisten ehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti omassa organisaatiossaan. Mikäli Palvelu on maksuton, Palvelun käyttöoikeus myönnetään rekisteröitymistä ja Sopimusehtojen hyväksymistä vastaan. Palvelun käyttöoikeus sisältää oikeuden lukea Palvelun sivuja, tallentaa ja tulostaa näiden sivujen sisältämiä tekstejä, ohjeita, lomakkeita ja muistilistoja (materiaalia) Asiakkaan omaan käyttöön.

3.2 TTL:n Palvelu ja siihen kohdistuva käyttöoikeus eivät ole siirrettävissä, eikä alilisensioitavissa, eikä myytävissä eteenpäin ilman erillistä kirjallista sopimusta TTL:n kanssa.

3.3 Asiakas on oikeutettu käyttämään Palvelua yksin tai Asiakkaan yhteistyökumppaneiden kanssa Asiakkaan tarkoituksiin.

3.4 Asiakkaalla tai Asiakkaan yhteistyökumppanilla ei edellä sanotusta huolimatta ole oikeutta kopioida koko Palvelua omaan tai kolmannen osapuolen tietoverkkoon. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta Palvelun muuntelemiseen (ml. rakenteen ja koodin tutkiminen sekä takaisinmallinnus).

3.5 Asiakas ei saa luovuttaa Palvelun käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle osapuolelle laajemmin, kuin mitä edellä on sanottu Palvelun käyttämisestä yhdessä Asiakkaan yhteistyökumppanin kanssa. Mikäli Sopijapuolet haluavat sopia laajemmasta oikeudesta, esim. Palvelun käyttö Asiakkaan omassa liiketoiminnassa alilisensiointi- ja jakeluoikeuksin (kaupallinen jatkokäyttö), on siitä tehtävä erillinen kirjallinen sopimus TTL:n kanssa.

 

 1. Palvelun käyttäjät ja niiden muutokset

4.1 Palvelua on oikeutettu käyttämään Asiakkaan puolesta ja nimissä henkilö (työntekijä, alihankkija tai muu, joka käyttää palvelua Asiakkaan puolesta, jäljempänä ”Käyttäjä”), joka on sitoutunut näihin Sopimusehtoihin ja Palvelun käyttöehtoihin hyväksymällä ne rekisteröitymisen yhteydessä.

4.2 Asiakas vastaa siitä, että sen Käyttäjät ovat tietoisia näistä Sopimusehdoista. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä sitoutuu Sopimusehtojen ohella noudattamaan erityisesti seuraavia ehtoja:

 • Käyttäjä käyttää Palvelua työroolissa (ei yksityishenkilönä, eikä kuluttajana),
 • Käyttäjä sallii sen, että henkilön tietoja tallennetaan Palveluun ja niitä käsitellään Järjestelmässä ja että TTL voi käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksessa lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei Käyttäjä ole nimenomaisesti markkinointia kieltänyt,
 • Käyttäjä noudattaa omalta osaltaan salassapitovelvoitteita ja aineistojen jakamisen ja käytön periaatteita ja rajoituksia, esim. jos verkostopalvelussa olisi pääsy muiden jäsenten tietoihin,
 • Käyttäjä ei tallenna Palveluun ja/tai Järjestelmään mitään laitonta tai hyvän tavan vastaista, ja
 • Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Palveluun ja/tai Järjestelmään antamansa tiedot ovat paikkaansa pitäviä.

4.3 Palvelun Käyttäjän katsotaan hyväksyvän Sopimuksen (A) rekisteröityessään Palveluun, tai (B) pelkästään käyttämällä Palvelua. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että TTL katsoo Käyttäjän toimesta tapahtuvan Palvelun käytön muodostavan käyttöehtojen hyväksynnän kyseisestä hetkestä lukien.

4.4 Asiakkaan on nimettävä pääkäyttäjä ja hänen varahenkilönsä. Mikäli Asiakas haluaa vaihtaa tai lisätä pääkäyttäjän myöhemmin tai pääkäyttäjää koskevissa tiedoissa tapahtuu muutos, rekisteröidyn pääkäyttäjän tai yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön on tehtävä tätä koskeva ilmoitus TTL:lle. Pääkäyttäjää koskee myös se, mitä Sopimuksessa on todettu Käyttäjästä. Jos Asiakkaalla on vain yksi Käyttäjä, hän on myös em. pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä toimii Asiakkaan yhteyshenkilönä ja hallinnoi Asiakkaan käyttöoikeuksia pitämällä ne ajan tasalla, esim. poistaa henkilön käyttöoikeudet työntekijän poistuessa Asiakkaan palveluksesta.

4.5 Kun Käyttäjä lähtee pois Asiakkaan palveluksesta, on Asiakkaan ilmoitettava siitä TTL:lle.

 1. Käyttäjätunnus ja salasana

5.3 Erityisesti salasanan pituus ja tyyppi vaikuttavat merkittävästi saavutettavaan tietoturvan tasoon. Tämän vuoksi Käyttäjän tulee valita Palveluun ainutlaatuinen salasana, joka on riittävän pitkä ja vaikeasti arvattava. Palvelu voi asettaa salasanan muodolle muoto- tai pituusvaatimuksia, jotka Käyttäjän salasanan tulee toteuttaa.

5.4 Käyttäjän tulee välittömästi vaihtaa Käyttäjätunnuksen salasana, jos on aihetta epäillä, että salasana on joutunut vääriin käsiin tai sen vaihtamista muusta syystä voidaan pitää perusteltuna.

5.5 TTL monitoroi Käyttäjätunnuksia. Mikäli herää epäilys Käyttäjätunnuksen oikeellisuudesta tai väärinkäytöstä, voi TTL lukita tai poistaa Käyttäjätunnuksen ja ottaa yhteyttä Asiakkaan Käyttäjään tai pyytää selvitystä Käyttäjän yhteydestä Asiakkaaseen. TTL:llä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus, mikäli Asiakas on ilmoittanut sille, että ko. Käyttäjä on lähtenyt Asiakkaan palveluksesta. TTL:llä on oikeus tähän myös omasta aloitteestaan, jos käy ilmi, että Käyttäjä ei enää ole Asiakkaan palveluksessa.

5.6 Todettuaan tietoturvariskin tai muun välttämättömän tai tarpeellisen syyn vuoksi TTL:llä on oikeus muuttaa Käyttäjätunnusta, mistä se ilmoittaa Käyttäjälle viivytyksettä sekä velvoittaa Käyttäjä välittömästi vaihtamaan salasanansa.

 

 1. Hinta ja maksuehdot

6.1 TTL veloittaa Asiakasta Palvelun käytöstä Palvelussa määritellyn palvelumaksun ja muut maksut, mikäli Palvelu on maksullinen. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, ja niihin lisätään kulloinkin soveltuva arvonlisävero, mikäli Palvelu on arvonlisäverollinen. TTL laskuttaa Palvelun Sopimuksen voimaantulon jälkeen yleensä vuodeksi kerrallaan. Asiakkaan maksamia palvelumaksuja ei palauteta, ellei kyse ole TTL:n sopimusrikkomuksesta. Tarkemmat tiedot Palveluiden hinnoista löytyvät kunkin Palvelun yhteydestä.

6.2 Asiakas suorittaa maksut TTL:n lähettämää laskua vastaan viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Huomautukset maksusta on tehtävä ennen eräpäivää. Viivästyskorko viivästyneille maksuille on korkolain mukainen. Viivästyskorkolaskuilla peritään laskutuslisää. Mikäli Asiakas ei suorita palvelumaksua, on TTL:llä oikeus peruuttaa Palvelun käyttöoikeus välittömin vaikutuksin.

6.3 TTL:llä on oikeus palvelumaksujen korotukseen vuosittain yleistä kustannustason nousua vastaavasti. TTL ilmoittaa Asiakkaalle hinnaston muutokset hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten voimaantuloa.

 

 1. Immateriaalioikeudet Palveluun ja TTL:n liikesalaisuudet

7.1 Palvelun sisältö, rakenne, käyttöliittymä, lähdekoodi ja näihin kohdistuvat oikeudet kuuluvat TTL:lle, mukaan lukien Palvelun omistusoikeus, immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeus sekä oikeus muuttaa ja jatkokehittää Palvelua, sekä TTL:n tuotenimet, tavaramerkit, logot sekä TTL:n toiminimi.

7.2 Työterveyslaitos toiminimen, TTL-lyhenteen, ja TTL:n tuotteiden nimien, logojen ja tavaramerkkien sekä muiden tunnusten käyttöön on Asiakkaalla oikeus vain kunkin Palvelun erityisehtojen mukaisesti ja/tai TTL:n nimenomaiseen kirjalliseen hyväksyntään perustuen. Asiakkaalla on luonnollisesti aina oikeus julkisesti kertoa käyttävänsä TTL:n palveluita.

7.3 Asiakkaalla on oikeus tehdä linkki verkkosivultaan TTL:n Palveluun kunkin Palvelun erityisehtojen mukaisesti riippuen Palvelun luonteesta. Joka tapauksessa aina, kun linkitys on sallittu, on Asiakkaan tehtävä se siten, että Käyttäjälle selkeästi käy ilmi, että linkki johtaa TTL:n Palveluun.

7.4 Palvelun rakenne, koodi, toiminta- ja esitystapa sekä sisältö ovat TTL:n liikesalaisuutta ja ne sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Asiakas sitoutuu pitämään ne salassa sekä olemaan käyttämättä niitä hyväksi muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa käyttöehtojen mukaisesti. Tämä velvollisuus on olemassa myös Sopimuksen voimassaolon jälkeen; velvollisuus ei koske Palvelun sisältämiä Asiakkaan tietoja.

7.5 Asiakkaalle ei siirry TTL:n aineettomia oikeuksia Sopimuksen nojalla eikä Palvelun käytön kautta.

 

 1. Asiakastietojen käyttäminen, tietosuoja, tietoturva ja referenssikäyttö

8.1 Käyttäessään Palvelua ja siihen kuuluvaa Järjestelmää Asiakas hyväksyy sen, että TTL:lla on tehtäviensä mukaisesti oikeus säilyttää ja käyttää kerättyä tietoa anonyymissa (ei tunnistettavassa) muodossa, myös Palvelun kehittämiseen, kaikilla sellaisilla tavoilla, jotka eivät vaaranna luonnollisten henkilöiden tai yhteisöjen lakisääteistä oikeusturvaa, tietosuojaa tai lakien mukaisia salassapitovelvoitteita.

8.2 Järjestelmään syötettyjä tietoja käsitellään Järjestelmässä ammattimaisesti ja tietoturvallisesti tiedonsuojauksen periaatteissa kuvatulla tavalla.

8.3 TTL:llä on oikeus sisällyttää Asiakkaan ja sen Käyttäjien antamat henkilötiedot osaksi TTL:n  asiakasrekisteriä. Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi. Henkilötietojen käsittely on kuvattu palvelukohtaisessa rekisteriselosteessa kirjauduttaessa Palveluun.

8.4 TTL ylläpitää tietosuojalainsäädännön mukaista kuvausta käsittelytoimistaan.

8.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palveluun mahdollisesti sisältyviä muiden asiakkaiden tietoja (ml. yhteystietoja), ellei sellaisesta käytöstä ole Palvelun käyttöehdoissa nimenomaisesti sovittu ja ellei se ole Palvelun yksi tarkoitus (kuten esim. verkostopalveluissa).

8.6 Asiakkaan referenssikäyttöä koskevat ehdot ovat palvelukohtaisissa erityisehdoissa.

 

 1. Salassapito

9.1 TTL sitoutuu pitämään salassa Asiakkaan salassa pidettävät tiedot, joita ovat kaikki soveltuvien lakien mukaan sellaisiksi määritellyt tiedot sekä kaikki muu Asiakkaan tieto, joka ei ole tarkoitettu muuhun tarkoitukseen kuin Sopijapuolten välillä Palvelussa luottamuksellisesti käsiteltäväksi. Jos kyse on esim. verkostopalvelusta, on palvelukohtaisissa ehdoissa määritelty tarkennuksia, mitkä tiedot jaetaan verkoston jäsenten kesken ja mitkä ovat julkisia tietoja.

9.2 Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina TTL:ltä saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Asiakkaan on välittömästi lopetettava TTL:ltä saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä joko hävitettävä todistettavasti tai palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun Sopimus päättyy tai TTL sitä pyytää.

9.3 Kummankaan Sopijapuolen salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa ja tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (ii) jonka Sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta ja kolmannella osapuolella oli oikeus luovuttaa tieto/aineisto tai (iii) joka oli Sopijapuolen hallussa ennen tiedon/aineiston saamista luovuttavalta Sopijapuolelta, tai (iv) jonka Asiakas on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa tai aineistoa.

9.4 Salassapitosäännöksistä huolimatta molemmilla Sopijapuolilla on oikeus käyttää vapaasti Sopimuksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta, sekä tietoa, joka Sopijapuolen työntekijöille syntyy sen johdosta, että he työssään käsittelevät toisen salassa pidettävää tietoa.

9.5 Salassapitovelvoite on voimassa koko Sopimuksen voimassaolon ajan ja jatkuu vielä Sopimuksen päättymisen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä johdu pidempää salassapitovelvoitetta.

 

 1. Alihankinta

10.1 TTL on oikeutettu käyttämään alihankkijoita Palvelun toimittamisessa. Asiakas on oikeutettu käyttämään alihankkijoita Palvelun käytössä Asiakkaan käyttöoikeuden rajoissa.

10.2 Sopijapuolet vastaavat alihankkijoidensa työstä kuten omastaan. Sopijapuolet vastaavat siitä, että alihankkija noudattaa näitä Sopimusehtoja ja erityisesti myös Sopimuksen salassapitomääräyksiä ja aineettomia oikeuksia koskevia ehtoja.

 

 1. Ylivoimainen este

11.1 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei ole voinut kohtuudella voittaa tai välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan ainakin lakko, työsulku, boikotti, poikkeuksellinen luonnonilmiö, sota, poikkeustila, häiriöt yleisessä liikenne-, sähkönjakelu- tai tietoliikenneverkossa sekä muut vastaavat vaikeasti ennakoitavat esteet.

11.2 Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava ylivoimaisen esteen syntymisestä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle, samoin kuin sen päättymisestä.

 

 1. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

12.1 TTL vastaa siitä, että Palvelun sisältö on ammattimaisesti tuotettua ja täyttää kuvatut tietoturvavaatimukset. TTL pyrkii käyttämään mahdollisimman laadukkaita tietojärjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiä. TTL ei vastaa mistään Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka tietoturvariskien tai tietoturvaan liittyvien puutteiden vuoksi näille voi aiheutua, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä TTL:n vastaavan vahingosta.

12.2 TTL ei vastaa Palvelussa tai sen sisältämissä tiedoissa mahdollisesti olevista puutteista tai virheistä eikä välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun toimimattomuudesta tai Palvelun tai sen sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta. TTL ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen.

12.3 Asiakas vastaa TTL:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että Asiakas on antanut virheellisiä tietoja TTL:lle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa TTL:lle vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan Palveluun tallentama aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja kolmas osapuoli on esittänyt TTL:lle väitteen immateriaalioikeuksien loukkauksesta.

12.4 TTL vastaa Palvelussa olevien tietojen varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. TTL ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, ellei vastuu perustu pakottavaan soveltuvaan lainsäädäntöön.

12.5 TTL ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että Asiakas on vastoin Sopimusehtoja muokannut Palvelua tai sen sisältämiä tiedostoja.

12.6 Kumpikin Sopijapuoli vastaa oman tietotekniikkaympäristönsä ja tietoliikenneyhteyksiensä toimivuudesta.  Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle mistään vahingosta, joka johtuu Sopijapuolen kontrollin ulkopuolella olevasta tekniikasta, ohjelmistoista tai muusta syystä.

12.7 TTL:n vastuu kaikissa tilanteissa on kuitenkin enimmäismäärältään Sopimuksen mukaan toteutetun ja laskutetun Palvelun kokonaisarvo. Edellä kuvattu vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Vahingon sattuessa Sopijapuolen tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkojen minimoimiseksi.

 

 1. Sopimuksen voimassaolo, päättyminen ja muuttaminen

13.1 Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas alkaa käyttää Palvelua esim. tilauksen tai rekisteröitymisen kautta ja on toistaiseksi voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää Palvelua. Sopimus on Sopijapuolten irtisanottavissa 30 päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkamista tai muutoin Palvelun erityisehtojen mukaisesti.

13.2 TTL:llä on oikeus kehittää Palvelua ja oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja/tai Sopimus- ja käyttöehtoja vastaamaan palveluiden kehitystä. TTL ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaille yksittäisen Palvelun kautta (ilmoitukset: Muutos palveluun, Muutos sopimus-/käyttöehtoihin) ja/tai Käyttäjien sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas ei hyväksy TTL:n tekemiä muutoksia Palvelussa tai sen ehdoissa, voi Asiakas irtisanoa Palvelun ilmoittamalla siitä kirjallisesti TTL:n Palvelun yhteyshenkilölle, jolloin Palvelun käyttö lakkaa seuraavan laskutuskauden alkaessa. Asiakkaan lopettaessa Palvelun käytön, ei TTL lähtökohtaisesti palauta Asiakkaan Palveluun tallentamia tietoja, ellei Palvelun erityisehdoissa ole toisin kuvattu.

13.3 Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään heti välittömin vaikutuksin, mikäli:

 • toinen Sopijapuoli on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä rikkomusta ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Sopijapuolen yksilöityä virheen kirjallisesti rikkovalle Sopijapuolelle;
 • ylivoimainen este on jatkunut yli neljä (4) kuukautta; tai
 • Sopijapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai tulee muutoin maksukyvyttömäksi.

13.4 TTL:llä on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin myös, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Asiakas ole asettanut TTL:lle hyväksyttävää vakuutta Sopimuksen perustuvien maksujen suorittamisesta.

 

 1. Yhteyshenkilöt ja pääkäyttäjät, ilmoitusten lähettäminen

14.1 Kumpikin Sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, joka toimii Sopijapuolen virallisena kontaktina sopimus- ja laskutusasioissa.

14.2 TTL:n Palvelun yhteyshenkilö on nimetty Palvelun kuvauksessa tai Palvelussa. Asiakas nimeää yhteyshenkilönsä ja pääkäyttäjän(-t) Palvelussa rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi (Asiakkaaksi).

14.3 Sopijapuolen katsotaan lähettäneen irtisanomis- tai muut Sopimusta koskevat ilmoitukset toiselle Sopijapuolelle, kun ne on lähetetty Sopijapuolen nimeämälle yhteyshenkilölle tai ne on muutoin todisteellisesti toimitettu Sopijapuolelle Sopijapuolen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

 

 1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

15.1 Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

15.2 Sopijapuolet pyrkivät neuvottelemaan Sopimusta koskevat erimielisyydet hyvässä hengessä. Mikäli erimielisyyksiä ei saada Sopijapuolten kesken sovituiksi, tästä Sopimuksesta johtuvat riidat ja erimielisyydet, jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Mikäli riitaisuudet koskevat immateriaalioikeuksia, oikeuspaikkana on Markkinaoikeus.

Päivitetty 5.11.2021