Työpaikkatapaturmia sattui ennätyksellisen vähän vuonna 2015

Suomessa sattui vuonna 2015 palkansaajille yhteensä 117 908 työtapaturmaa.

Näistä vakuutuslaitosten korvaamista työtapaturmista 97 431 oli työpaikkatapaturmia eli työtapaturma sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työpaikkatapaturmien lukumäärä laski vuodesta 2014 noin ‐0,7 %. Lukema on nyt ennätyksellisen alhainen.

Palkansaajien työmatkatapaturmia sattui 20 477 vuonna 2015. Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin 16 prosenttia vuodesta 2014, jolloin työmatkatapaturmia sattui poikkeuksellisen vähän. Työmatkatapaturmien lukumäärään vaikuttaa erityisesti talvikuukausien keliolosuhteet. Noin 72 % työmatkatapaturmista on liukastumisia ja kaatumisia.

Korkean tapaturmariskin toimialoilla työpaikkatapaturmataajuudet jatkavat laskua

Vuonna 2015 sattui 28,8 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Kokonaistaajuus pysyi vuoden 2014 tasolla, mutta taajuus laski monilla päätoimialoilla.

Käytännössä 28,8 tapausta miljoonassa työtunnissa tarkoittaa, että noin 22 palkansaajaa kohden korvattiin keskimäärin yksi työpaikkatapaturma.

– Työpaikkatapaturmien taajuudet laskivat vuonna 2015 useilla päätoimialoilla. Laskua oli edellisvuoteen verrattuna muun muassa teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä hallinto‐ ja tukipalvelutoiminnan päätoimialoilla. Hieman nousua työpaikkatapaturmien taajuudessa oli muun muassa kuljetuksen ja varastoinnin, majoituksen ja ravitsemuksen, kuntasektorin sekä sosiaali‐ ja terveyspalveluiden päätoimialoilla, kertoo tutkimuspäällikkö Marja Kaari Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Tapaturmataajuudet ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2005 alkaen niin sanotuilla korkean riskin toimialoilla. Rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla tapaturmataajuus oli vuonna 2015 kymmenen vuoden seurantajakson alhaisin.

– Rakennusalalla tapaturmataajuus oli vielä kymmenen vuotta sitten yli 80, nyt se on vuonna 2015 laskenut 61:een. Teollisuuden taajuus lähenee jo kaikkien toimialojen keskimääräistä taajuutta. Joillakin toimialoilla tapaturmataajuuden kehitys on ollut päinvastaista. Esimerkiksi yksityisen sosiaali‐ ja terveyspalveluiden tapaturmataajuus on noussut selvästi kymmenen vuoden aikana, jatkaa Kaari.

Vuonna 2014 työpaikkatapaturmissa kuoli 24 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 8 palkansaajaa. TVK:n ennakkoarvion mukaan vuonna 2015 työpaikkatapatumissa kuoli 25 palkansaajaa.

Vakavien työtapaturmien osuus laskee – Lievimpien osuus kasvaa

Lievimpien, alle 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttavien työpaikkatapaturmien osuus on viime vuosina kasvanut. Vakavien, yli 30 työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien osuus taas on kääntynyt laskuun.

Vakavia työpaikkatapaturmia oli vuonna 2014 noin 7 % kaikista työpaikkatapaturmista ja lieviä yli 60 %. Pitkällä aikavälillä myös kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet selvästi. Vuoden 2015 työtapaturmien vakavuusjakaumaa ei ole vielä tiedossa.

–  Suunta on hyvä. Vakavien työtapaturmien osuuden vähenemiseen vaikuttaa tehdyn työturvallisuustyön lisäksi myös muun muassa toimialarakenteen muutos. Kasvavalla palvelualalla työtapaturmat ovat yleensä lievempiä kuin alkutuotannossa tai jalostuksessa. Myös kannustaminen lievienkin työtapaturmien ilmoittamiseen saattaa näkyä näiden työtapaturmien osuuden kasvuna, kertoo Kaari.

Yrittäjien työtapaturmien lukumäärä laski ja työmatkatapaturmien määrä kasvoi

Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen, korvattiin 6 406 työtapaturmaa, joista 563 oli työmatkatapaturmia.

Yrittäjille sattuu palkansaajia runsaammin vakavia työtapaturmia ja vastaavasti palkansaajia vähemmän lievempiä työtapaturmia.

Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005‐2015 (pdf-dokumentti)

Lisätietoja

tutkimuspäällikkö Marja Kaari, puhelin 0404 504234, marja.kaari@tvk.fi

työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola, puhelin 0409 220985, otto.veijola@tvk.fi

tietokanta‐analyytikko Janne Sysi‐Aho, puhelin 0400‐157936, janne.sysiaho@tvk.fi

johtaja Mika Tynkkynen, puhelin 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvk.fi

Tapaturmavakuutuskeskus tilastoi työtapaturmat sekä niiden syyt ja seuraukset työtapaturmien torjuntatyön edistämiseksi. TVK julkaisee vuosittain tilastojulkaisun korvatuista työtapaturmista, niiden sattumistavoista ja syistä. 

(Tapaturmavakuutuskeskuksen tiedote 16.2.2017)